Dr.Rohit Sane

Dr. Vikram Chauhan

Keynote Speakers

Click on the photo to know more about the speaker

Dr. Subhash Ranade

Dr. Avinash Lele

Dr. Harishankar Sharma (Japan)

Dr. Ashok Vaidya

Dr. Balendu Prakash

Dr. Bharti Lele

Dr. Inamura Hiroe (Japan)

Dr. Partap Chauhan

International Speakers

Click on the photo to know more about the speaker

Amadeo Bianchi (Italy)

Amandio Figueiredo (Portugal)

Dr. Helena Pohlmann (Germany)

Dr. Mario Herrera (Colombia)

Dr. Wijaya Bandara (Srilanka)

Dr. Vijay Jain (USA)

Karin Gunthor (Australia)

Eminent Speakers

Click on the photo to know more about the speaker

Dr. Shishir Prasad

Dr. Vijay Chauhan

Dr.Pooja Sabharwal

Dr. Shishir Prasad

Dr. U. S. Nigam

Dr. Bhaskar Rao

Dr. Jagdeep Shah

Dr. Gopal Raval

Dr. Rajesh Hyderabadi

Dr. Jay Shah

Dr. Hemang Desai