Keynote Speakers

Click on the photo to know more about the speaker

Dr. Subhash Ranade

Dr. Avinash Lele

Dr. Harishankar Sharma (Japan)

Dr. Ashok Vaidya

Dr. Sunanda Ranade

Dr. Balendu Prakash

Dr. Inamura Hiroe (Japan)

Dr. Partap Chauhan